Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn trân trọng, thấm nhuần, vận dụng sáng tạo giá trị cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh

 Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn trân trọng, thấm nhuần, vận dụng sáng tạo giá trị cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật – Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam” đã được tổ chức vào ngày 30/11 với sự phối hợp của Bộ Tư pháp và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình đã đứng ra chủ trì và có bài phát biểu bày tỏ quan điểm của mình. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, thấm nhuần và nỗ lực trong công cuộc vận dụng sáng tạo những giá trị cốt lõi cũng như nền tảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật.

Được biết, vấn đề nghiên cứu, kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật trong những năm qua luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm để thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN cùng hệ thống pháp luật phát triển toàn diện. Tất cả đều được dựa trên nền tảng Hiến pháp và các đạo luật. 

Với bối cảnh phát triển từng ngày, tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng có những thay đổi theo yếu tố thời đại đòi hỏi yêu cầu mới trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Cũng chính bởi vậy,công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, công tác xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN cần phải được xây dựng với những bước phát triển vững chắc.

Điều này cũng đặt ra nhu cầu trong việc đúc kết từ thực tiễn cùng với nghiên cứu từ di sản  tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước về pháp luật, nhận diện sâu sắc hơn nữa tư tưởng của Người và vận dụng một cách có khoa học.

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *