Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐ online) – Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021 theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại các địa phương trên cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng

Điểm cầu tỉnh Lâm Đồng tại hội trường Tỉnh ủy có các đồng chí: Trần Đức Quận – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX; Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, trưởng các ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, lãnh đạo các cơ quan Trung ương (sinh hoạt đảng tại địa phương) đóng trên địa bàn tỉnh, Trường Đại học Đà Lạt, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, báo cáo viên cấp tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng thời, còn có các địa điểm hội nghị: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tâm Hành chính tỉnh; tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại các địa điểm hội nghị đều thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời, chỉ rõ: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã biên soạn, ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021 với 2 nội dung: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021 vào chiều 12/6

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng

Thông qua hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021, các đại biểu được cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

VIỆT HÙNG

Có thể bạn quan tâm